آلبوم تصاویرگلباران مزار شهدا در اولین روز هفته فرهنگ پهلوانی - 94/5/8