آلبوم تصاویرجلسه هماهنگی برنامه های هفته ازدواج، 94/6/16