آلبوم تصاویرشانزدهمین جلسه ستادساماندهی امور جوانان با حضور استاندار زنجان 16-8-94