آلبوم تصاویرتجلیل دبیران سمن های جوانان از مدیر کل و معاون فرهنگی و امور جوانان - 1394/10/9