آلبوم تصاویرنشست سمن های جوانان با جهاد دانشگاهی، 1394/11/8