آلبوم تصاویرچهارمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در شهرستان ماهنشان 9-3-94