آلبوم تصاویربخش کتبی از مرحله کشوری مسابقات قرآن ویژه ورزشکاران و جوانان در استان زنجان- 17/12/1394