آلبوم تصاویرکارگاه آموزشی «مدیریت زمان» با حضور دکتر علیرضا یوسفی، 19/12/1394