آلبوم تصاویرهمایش پیاده روی خانوادگی استان زنجان به مناسبت روز بزرگداشت شهدا- 21/12/1394