آلبوم تصاویرچهارمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در شهرستان سلطانیه10-3-94