آلبوم تصاویرنشست سمن های جوانان با مدیران استان به مناسبت هفته جوان- 30/2/1395