آلبوم تصاویرنشست صمیمی استاندار زنجان با جوانان منتخب استان، 1395/3/18