آلبوم تصاویربازدید سمن های جوانان استان از یگان های نیروی انتظامی، 23 تیر 1395