آلبوم تصاویریادواره شهید پرویز عطایی، بنیانگذار ورزش تکواندو در زنجان، 1395/5/2