آلبوم تصاویرهمایش طلایه داران ورزش، مروجان اخلاق - 11 مهر 1395