آلبوم تصاویرنشست هم اندیشی جوانان با دولت، 1395/9/29 ، سالن اجلاس سران تهران