آلبوم تصاویرچهارمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در شهرستان ایجرود 11-3-94