تدوین گزارش عملکرد 9 ماهه سال 1396

*** قابل توجه دبیران محترم سمن های جوانان؛

لطفا نسبت به ارائه گزارش عملکرد 9 ماهه سال 1396 تا تاریخ 14 دی ماه سال جاری، طبق جدول زیر و با مستندات مربوط اقدام فرمایید.

* بدیهی است عدم ارایه گزارش به منزله نداشتن عملکرد سمن تلقی گردیده و مسئولیت آن به عهده دبیر و اعضای سمن ذیربط می باشد.

گزارش عملکرد سمن در 9 ماهه اول   سال 1396

نام سمن:                                          

دبیر سمن:

شماره مجوز :

عنوان فعالیت

مخاطبین

(عموم، جوانان، ورزشکاران، سمنها، اعضای موسسه)

تعداد شرکت کنندگان

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

تعداد برگزاری

اسپانسر برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر و امضاء موسسه
نوشته شده در 1396/10/05 - توسط