معرفی معاونت
وزارت ورزش و جوانان در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۸۹ و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شد. این وزارت‌ خانه عالی‌ ترین مرجع رسیدگی به مسایل مربوط به ورزش و جوانان در کشورمان است.
در پی تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دو سازمان اسبق جوانان و تربیت بدنی در واحدهای استانی نیز ترکیب شد و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها تشکیل یافت. در استان زنجان نیز این اداره کل با سه معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، معاونت ورزشی و معاونت فرهنگی و امور جوانان آغاز به کار کرد. 
معاونت فرهنگی و امور جوانان با دو معاونت ساماندهی امور جوانان و معاونت فرهنگی تربیتی در سطح وزارت همکاری می کند. فعالیت های این معاونت در پنج حوزه مشارکت های اجتماعی جوانان، امور فرهنگی و تربیتی، سامان دهی امور جوانان استان و شهرستان ها، ازدواج و تعالی خانواده و توسعه طرح های ملی صورت می گیرد.
                
علی جوان « مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان »
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / شماره تماس: 33448100-024/ فکس: 33447272
احمد شیرود میرزایی « معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان »
تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی / شماره تماس: 33468083-024/ فکس: 33447272
فرشته بخشی نژاد « سرپرست گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان »
تحصیلات: کارشناس ارشد زمین شناسی / شماره تماس: 33470813-024/ فکس: 33447272 / رایانامه: [email protected]
علی ذوالقدر « کارشناس هماهنگی و ساماندهی امور جوانان »
تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی / شماره تماس: 33470812-024/ فکس: 33447272 / رایانامه: [email protected]
سپیده خان محمدی « کارشناس غنی سازی اوقات فراغت و امور فوق برنامه و مسابقات »
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی / شماره تماس: 33470813-024/ رایانامه: [email protected]
لیلا کریمی « کارشناس امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه »
تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی / شماره تماس: 33470813-024/ رایانامه: [email protected]
اکرم محبّی « کارشناس هماهنگی و ساماندهی امور جوانان »
تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی / شماره تماس: 33470813-024
وحیده خلیلی « کارشناس فرهنگی و برنامه ریزی امور تربیتی »
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی / شماره تماس: 33470813-024/ رایانامه: [email protected]
ناهید بهرامی « کارشناس مشارکت های اجتماعی جوانان »
تحصیلات: مهندسی نرم افزار / شماره تماس: 33470813-024/ فکس: 33447272 / رایانامه: [email protected]
زری خدایی « کارشناس امور فرهنگی »
تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی / شماره تماس: 33459440-024/ فکس: 33467375-024
خدیجه سودی « کارشناس امور فرهنگی و تربیتی زنجان »
تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی/ شماره تماس: 33459440-024/ فکس: 33467375-024/ رایانامه: [email protected]
احمد رسولی « کارشناس امور جوانان ایجرود »
تحصیلات: کارشناسی روانشناسی عمومی / شماره تماس: 36723009-024/ فکس: 36722672-024/ رایانامه : [email protected]
سمیه نوری « کارشناس امور فرهنگی و تربیتی ایجرود »
تحصیلات: کارشناسی روانشناسی عمومی / شماره تماس: 36723009-024/ فکس: 36722672 / رایانامه: [email protected]
اسماعیل صمدی « کارشناس امور جوانان طارم »
تحصیلات: کارشناسی راهنمایی مشاوره / شماره تماس: 32822490-024/ فکس: 32824966-024/ رایانامه : [email protected]
مریم قربانی « کارشناس امور فرهنگی و تربیتی طارم »
تحصیلات: کارشناسی الهیات تاریخ تمدن / شماره تماس: 32822490-024/ فکس: 32824966 / رایانامه:
زهرا شرفی « کارشناس امور جوانان خرمدره »
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تربیتی / شماره تماس: 35522606-024/ فکس: 35523404/ رایانامه: [email protected]
سید مجتبی حسینی « کارشناس امور فرهنگی و تربیتی خرمدره »
تحصیلات: کارشناسی حقوق علوم سیاسی / شماره تماس: 35522606-024/ فکس: 35522606 / رایانامه: [email protected]
محبوبه اجاقی « کارشناس امور جوانان خدابنده »
.
مریم هادی « کارشناس امور فرهنگی و تربیتی خدابنده »
.
محسن خلیلیان « کارشناس امور امور جوانان ابهر »
تحصیلات: مهندسی نرم افزار / شماره تماس: 35278850-024/ فکس: 35226610-024/ رایانامه: [email protected]
سمیه کریمی « کارشناس امور فرهنگی و تربیتی ابهر »
.
اکرم نجفی « کارشناس امور جوانان ماهنشان »
تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی / شماره تماس: 36223011-024/ فکس: 33223011-024/ رایانامه:
علیرضا محبی « کارشناس امور جوانان سلطانیه »
تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی / شماره تماس: 35823085 -024/ شماره فکس: 35823085 -024/ رایانامه: [email protected]